Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Algemene voorwaarden levering dienst(en) DiMa Service 

 

  1. 1.    Definities

1.1.       Gebruiker M.A. van Urk die handelt onder de naam DiMa Service gevestigd te Lienden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 11031421.

1.2.       Bijzondere voorwaarden: de specifieke voorwaarden per dienst die op de overeenkomst van toepassing zijn en waarvan daarin sprake is.

1.3.       Contractsduur: de duur van de overeenkomst, gerekend vanaf de ingangsdatum van het leveren van de dienst.

1.4.       De dienst: de dienst of opdracht die gebruiker ten behoeve van de klant verricht.

1.5.       Fair usage policy: regels voor redelijk gebruik van de dienst, onder meer met betrekking tot de verzorging van één of meerdere aspecten van de financiële administratie.

1.6.       Ingangsdatum van het leveren van de dienst: dag van de maand waarop volgens opgave van gebruiker de dienst voor het eerst aan de klant wordt geleverd.

1.7.       De klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met gebruiker de overeenkomst heeft gesloten, dan wel de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die van de dienst gebruik maakt.

1.8.       Minimumtermijn: de termijn waarvoor de overeenkomst minimaal wordt aangegaan, bestaande uit de periode tussen het sluiten van 1) de overeenkomst of 2) de ingangsdatum van de dienst plus de contractsduur. Voor alle diensten is deze voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld.

1.9.       De overeenkomst: overeenkomst tussen gebruiker en de klant op grond waarvan gebruiker diensten aan de klant levert.

  1. 2.    Toepasselijkheid

2.1.       Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en gebruiker.

2.2.       Op de overeenkomst zijn ook de bijzondere voorwaarden met betrekking tot de door de klant gekozen dienst van toepassing. Daar waar de bijzondere voorwaarden niet overeenstemmen met deze voorwaarden, prevaleren de bijzondere voorwaarden.

2.3.       De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de klant, hoe dan ook genaamd, wordt door gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.       Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Gebruiker en de klant zullen in overleg treden om de vernietigde bepaling te vervangen.

  1. 3.    Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.       De overeenkomst komt tot stand door: (a) de aanmelding door de klant en de aanvaarding daarvan door gebruiker. Na de aanmelding stuurt gebruiker de klant per e-mail een bevestiging dat deze de aanvraag heeft ontvangen en aanvaard; of (b) indiening door de klant van een ingevuld en ondertekend bestelformulier en de aanvaarding daarvan door gebruiker. Gebruiker zal de klant per e-mail berichten over deze aanvaarding.

3.2.       Gebruiker heeft het recht om een inschrijving of aanmelding te weigeren. Indien gebruiker de inschrijving of aanmelding aanvaardt, zal zij de klant zo spoedig mogelijk de gegevens verstrekken die de klant nodig heeft om gebruik te maken van de dienst.

3.3.       Indien er sprake is van activering van een dienst waarvoor technisch handelen nodig is, vervalt de afgesloten overeenkomst indien het niet mogelijk is de gevraagde dienst binnen 12 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst gebruiksklaar te maken.

  1. 4.    Verplichtingen gebruiker

4.1.       Gebruiker heeft een inspanningsverplichting (en geen resultaatsverplichting) om de dienst beschikbaar te houden. Het kan voorkomen dat de dienst als gevolg van gepland technisch onderhoud niet bereikbaar is. Gebruiker zal dit onderhoud indien mogelijk van tevoren aankondigen.

4.2.       Gebruiker kan op de systemen van de klant geen invloed uitoefenen.

4.3.       Gebruiker heeft het recht wijzigingen aan te brengen in (de toegang tot) de dienst, als dit wenselijk is voor het correct functioneren van de dienst. Gebruiker zal de klant over dergelijke wijzigingen tijdig informeren.

  1. 5.    Verplichtingen van de klant en gebruik van de dienst

5.1.       De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst. De klant dient de gegevens die nodig zijn om van de dienst gebruik te maken, zoals bijvoorbeeld wachtwoorden en inlognamen, zorgvuldig bewaren en geheimhouden. De klant is ook verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst door derden, als die derden toegang hebben verkregen tot de dienst met gebruikmaking van gegevens van de klant. Indien de klant reden heeft om aan te nemen dat derden, zonder zijn toestemming, de dienst gebruiken, dient de klant dit meteen telefonisch aan gebruiker melden en deze melding zo spoedig mogelijk schriftelijk of per fax bevestigen. De klant mag geen overeenkomsten sluiten met derden waarbij hij die derden om niet, tegen betaling of een andere wederprestatie het gebruik van de dienst geeft, tenzij dit is toegestaan in de bijzondere voorwaarden voor de desbetreffende dienst.

5.2.       De klant mag de dienst slechts gebruiken in overeenstemming met de fair usage policy. De klant mag door het gebruik van de dienst geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen, geen schade aan derden toebrengen. In het bijzonder zal de klant: de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;

5.3.       Indien de klant handelt in strijd met het in artikel 5.2 bepaalde of wanneer gebruiker ervan in kennis wordt gesteld dat de klant anderszins onrechtmatig handelt door middel van de dienst, heeft gebruiker, naast zijn overige rechten, het recht zijn verplichtingen op te schorten, onder meer door met onmiddellijke ingang de dienst, of een onderdeel daarvan, te blokkeren. Gebruiker is de klant wegens een dergelijke opschorting of blokkering geen enkele schadevergoeding verschuldigd. Indien gebruiker ervan in kennis wordt gesteld dat de klant onrechtmatig handelt door middel van publicaties via de dienst en gebruiker aan de juistheid van die kennisgeving in redelijkheid niet hoeft te twijfelen, heeft zij het recht de onrechtmatige publicatie te verwijderen of toegang tot deze publicatie te blokkeren. Gebruiker is wegens zodanige verwijdering of blokkering niet tot enige schadevergoeding gehouden. Het voorgaande geldt ook indien gebruiker op andere juridische gronden een door middel van de dienst door de klant openbaar gemaakte publicatie moet verwijderen of de toegang tot de dienst moet blokkeren. Gebruiker zal de klant van genoemde maatregelen zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

5.4.       Indien gebruiker de dienst blokkeert op grond van het in artikel 5.3 bepaalde, blijft de verplichting tot betaling tijdens de buitengebruikstelling onverminderd bestaan.

  1. 6.    Ondersteuning

6.1.       Gebruiker zal de klant ondersteunen bij gebruik van de dienst. Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, kan de klant daartoe schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met de helpdesk van gebruiker.

6.2.       Gebruiker heeft een inspanningsverplichting (en geen resultaatsverplichting) om in het kader van de ondersteuning problemen op te lossen die de klant heeft bij het gebruik van de dienst. Gebruiker garandeert echter niet dat ieder probleem wordt opgelost. Onder ondersteuning in de zin van dit artikel 6 wordt in geen geval verstaan: ondersteuning op het huisadres van de klant of enige andere door de klant aangewezen locatie.

6.3.       Indien de klant aantoonbaar herhaald kennelijk ongerechtvaardigd gebruik maakt van de geboden ondersteuning heeft gebruiker het recht de ondersteuning stop te zetten.

  1. 7.    Intellectuele eigendomsrechten

7.1.       Gebruiker draagt geen intellectuele eigendomsrechten over aan de klant.

7.2.       De klant krijgt een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht op eventueel ter beschikking gestelde software.

7.3.       Gebruiker kan specifieke licentievoorwaarden van toepassing verklaren.

  1. 8.    Apparatuur

8.1.       De klant kan in bepaalde gevallen apparatuur van gebruiker afnemen. De apparatuur zal aan de klant worden afgeleverd op een door de klant aan te wijzen plaats in Nederland.

8.2.       Indien overeengekomen, zal gebruiker de apparatuur installeren of laten installeren.

8.3.       De klant zal vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, ter beschikking stellen.

  1. 9.    Vergoedingen

9.1.       Voor de dienst is de klant vanaf de ingangsdatum van de dienst een vergoeding verschuldigd, die maandelijks, per kwartaal of jaarlijks in rekening kan worden gebracht, tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald.

9.2.       Tenzij anders vermeld, zijn de door gebruiker genoemde vergoedingen steeds in euro’s en exclusief omzetbelasting en eventuele heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.3.       Indien de klant van mening is dat de verschuldigde vergoeding onjuist is, kan de klant zijn bezwaren binnen zeven (7) dagen schriftelijk kenbaar maken aan gebruiker. Gebruiker zal een onderzoek in stellen en de klant op de hoogte stellen van de resultaten.

9.4.       Gebruiker heeft het recht vergoedingen te wijzigen. Gebruiker brengt de klant, uiterlijk 1 maand voordat de wijziging in werking treedt, op de hoogte van de wijziging. Indien de klant het niet eens is met de gewijzigde vergoeding, heeft de klant het recht de overeenkomst uitsluitend voor de toekomst schriftelijk te ontbinden vanaf het moment dat de wijziging in werking treedt.

10. Betaling

10.1.    Tenzij anders bepaald in de overeenkomst zal de betaling enkel door middel van overboeking worden betaald. De klant dient zorg te dragen voor betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.2.    Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betaaltermijn heeft voldaan, is de klant in verzuim. Gebruiker stuurt de klant dan een herinnering en brengt de administratiekosten, die hiermee gemoeid zijn, bij de klant in rekening. In dat geval kan gebruiker ook de wettelijke rente in rekening brengen en de vordering uit handen geven. De kosten, die daarmee zijn gemoeid, komen voor rekening van de klant. Tevens heeft gebruiker het recht, vanaf de dag van in verzuim zijn van de klant, de toegang van de klant tot de dienst te blokkeren tot het moment waarop volledige betaling is ontvangen, onverminderd de verplichting van de klant om over die periode de vergoeding te betalen als bedoeld in artikel 9.1.

10.3.    De klant kan worden onderworpen aan een standaard kredietwaardigheidcontrole. De klant geeft gebruiker toestemming de informatie die de klant verschaft te onthullen aan een geautoriseerd kredietinformatiebureau, dat een verslag van het onderzoek zal bewaren.

10.4.    Indien de klant op enig moment voor of tijdens de looptijd van de overeenkomst niet voldoet aan de standaard kredietwaardigheid die gebruiker op een bepaald moment acceptabel acht, heeft gebruiker het recht: (a) van de klant te verlangen dat hij dusdanige vooruitbetalingen doet in verband met eventuele toekomstige kosten als gebruiker noodzakelijk acht, (b) de klant kredietbeperkingen op te leggen met betrekking tot kosten en de dienst te allen tijde op te schorten wanneer dergelijke limieten zijn bereikt tot de volledige betaling van dergelijke uitstaande kosten is gedaan, (c) om zulke andere maatregelen te nemen met betrekking tot het recht van de klant om van de dienst gebruik te maken als gebruiker redelijkerwijs noodzakelijk acht.

10.5.    In het geval de klant niet handelt in overeenstemming met de instructies van gebruiker zoals hierboven bepaald, heeft gebruiker het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. De contractduur en hieraan verbonden verplichtingen blijven bestaan.

10.6.    Betaling van de vergoedingen geschiedt altijd na de maand waarop zij betrekking hebben.

11. Overmacht

11.1.    Het kan gebeuren dat gebruiker een verplichting uit deze overeenkomst niet kan nakomen door omstandigheden die buiten zijn wil liggen. In dat geval is er sprake van overmacht. Gebruiker is niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt. De verplichtingen die gebruiker door overmacht niet kan nakomen worden opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

11.2.    Indien de overmachttoestand 5 werkdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst uitsluitend voor de toekomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als gebruiker als gevolg van de overmacht enig voordeel zou hebben.

11.3.    Tot overmacht van gebruiker wordt in ieder geval gerekend: oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, “onwerkbaar weer”, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storing in levering van energie, storing in de communicatieverbindingen van derden.

11.4.    De overmachttoestand heeft alleen betrekking op diensten in de overeenkomst die reeds in werking zijn (geweest). Indien diensten nog technisch gerealiseerd moeten worden is er geen sprake van overmacht.

12. Aansprakelijkheid

12.1.      Gebruiker is ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een van zijn verplichtingen niet aansprakelijk voor de geleden directe of indirecte schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

12.2.      Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade die voortvloeit uit gebruik van de dienst, zoals gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten van herstel van gegevens die geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan.

12.3.      De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker.
 

13. Persoonsgegevens en privacy

13.1.      De gegevens van de klant worden opgenomen in een persoonsregistratie van gebruiker, welke voldoet aan de daaraan door het College Bescherming Persoonsgegevens- of diens rechtsopvolger gestelde eisen.

13.2.      De gegevens worden niet aan derden doorgegeven en alleen gebruikt voor de eigen administratie van gebruiker.

14. Diensten van derden

14.1.      Voor veel diensten is gebruiker afhankelijk van diensten van derde partijen. In dat geval sluit de klant meerdere verschillende overeenkomsten, 1 met gebruiker en 1 met (elke) de derde partij. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

15. Duur en beëindiging

15.1.      De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Tenzij de klant of gebruiker uiterlijk 60 dagen voor het gewenste einde van de overeenkomst schriftelijk of per fax te kennen geeft op verlenging geen prijs te stellen, blijft de overeenkomst stilzwijgend van kracht.

15.2.      Indien de klant de overeenkomst opzegt, maar na de opzegtermijn van 60 dagen toch gebruik maakt van de dienst, wordt de opzegging beschouwd als niet gedaan.

15.3.      Gebruiker heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden: (a) indien de klant enige verplichting, waaronder begrepen het bepaalde in artikel 5.3, niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, (b) in geval van (voorlopige) surséance van betaling van de klant of (aanvraag van) faillissement van de klant. Na ontbinding op bovengenoemde gronden zijn alle vorderingen van gebruiker op de klant onmiddellijk en in het terstond geheel opeisbaar.

16. Diversen

16.1.      Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2.      Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

16.3.      Gebruiker kan de in de overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen aan een derde overdragen. Indien een dergelijke overdracht geschiedt anders dan in het kader van een overdracht van de onderneming, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij het een overdracht van een geldvordering op de klant zoals bepaald in artikel 10.2 betreft. De klant heeft niet het recht rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

16.4.      Gebruiker heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan de klant. Indien de klant niet instemt met de wijziging, heeft de klant het recht de overeenkomst op te zeggen vóór en tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt.